Bài tập lớn LTHDT

THÔNG BÁO

Đây là thông báo kèm theo bài tập lớn gởi ngày 29/4

Các sinh viên tham gia làm bài tập lớn môn Lập trình hướng đối tượng cần lưu ý:

Đăng ký làm bài tập với lớp trưởng hoặc đại diện lớp và gởi danh sách cho thầy trước ngày 15/5/2009.  Sinh viên có thể đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 2 sinh viên và có thể đăng ký tối đa hai bài, điểm chấm là điểm lớn nhất trong hai bài.

Thời hạn nộp bài là 4 tuần kể từ ngày đề bài được phát hành, nghĩa là vào cuối tháng 5. Các em gởi mail chương trình, tập tin diễn giải (có thông tin sinh viên làm bài để thầy có thể lien hệ nếu cần), hướng dẫn sử dụng nếu có. Địa chỉ mail lien hệ là nnlong02@gmail.com. Tất cả các tập tin nộp được nén thành 1 tập tin duy nhất. Nếu làm việc trong môi trường Windows thì xoá hết các tập tin trong thư mục Debug hoặc Release ngoại trừ tập tin thực thi. Các tập tin chương trình phải đủ để người nhận có thể biên dịch và chạy ứng dụng mà không phải thực hiện thêm một thao tác bổ sung nào.

Điểm bài tập lớn được thay cho điểm thực hành, và được tính theo tỉ lệ 30%, lý thuyết là 70%. Các sinh viên không đăng ký làm bài tập lớn và không đăng ký thi thực hành sẽ được chấm điểm lý thuyết 100%. Trong một số trường hợp đặc biệt bất thường, điểm bài tập lớn có thể được xem xét với tỉ lệ cao hơn hoặc cộng thêm vào điểm tổng kết. Ví dụ, một sinh viên có điểm lý thuyết 6 nhưng làm bài tập lớn “cực kỳ xuất sắc” và đúng là tự mình làm có thể có điểm tổng kết như sau:

7 * 0.7 +10 * 0.3 + 1.5 = 9.4 (sẽ được làm tròn thành 9.5, thay vì chỉ được 8).
Trong đó 1.5 là điểm thưởng của bài tập lớn, điểm thưởng tối đa là 2.

Lưu ý: Trường hợp có điểm thưởng chưa từng xảy ra.

Điều quan trọng nhất:  làm bài trung thực không sao chép, có thể tham khảo sử dụng các tài nguyên, thư viện có sẵn để phục vụ bài làm nhưng phải nêu rõ tham khảo từ nguồn nào và phần thiết kế phải tự mình làm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: