Thông tin về việc hủy điểm

Bắt đầu từ hk vừa rồi, tất cả các khoa đều không được huỷ điểm các môn tự chọn trên 5, và việc huỷ điểm là thuộc quyền của phòng Đào Tạo khoa không thể can thiệp như lúc trước. Vì vậy bạn nào nếu lỡ có học môn tự  chọn thì nên cẩn thận nếu môn nào trên 5 thì coi như là “dính” luôn rồi đó đừng nghĩ đến việc hủy điểm

2 Responses

  1. cho hỏi
    nếu dư 210 tín chỉ thì sao cách tính diểm trung bình như thế nào vậy.
    còn nếu cố tình để rớt môn tự chọn thì có ảnh hưởng gì không
    ngoại trừ mất số tiền đã đóng.

  2. Số điểm của mình sẽ bằng tổng điểm (đã nhân hệ số tín chỉ) và chia cho tổng số chỉ đã học

    Nếu cố tình để rớt môn tự chọn thì coi như bỏ môn đó ko bị tính điểm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: