THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
V/v Giải quyết thắc mắc kết quả thi, cấp giấy chứng nhận 6 bài LLCT
Năm học 2007 – 2008 và năm học 2008 – 2009

Trong các đợt thi 6 bài LLCT năm học 2007 – 2008, năm học 2008 – 2009 ở cả 2 cơ sở Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ, số lượng sinh viên các khoa đạt kết quả đậu nhưng chưa có giấy chứng nhận còn nhiều. Sau mỗi đợt thi, Đoàn trường đã cấp giấy chứng nhận theo danh sách sinh viên dự thi, gửi trực tiếp về cho Đoàn khoa phát lại cho chi Đoàn, tuy nhiên do nhiều lý do khách quan, sinh viên chưa nhận được giấy chứng nhận. Để giải quyết dứt điểm tình trạng sinh viên khiếu nại về kết quả thi, cấp giấy chứng nhận 6 bài LLCT trong 2 năm học qua, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến BCH Đoàn cơ sở, BCH chi Đoàn, và Đoàn viên toàn trường những nội dung sau:

  1. BCH Đoàn cơ sở, BCH chi Đoàn kiểm tra lại những giấy chứng nhận kết quả thi 6 bài LLCT trong 2 năm học qua đã chuyển về chi Đoàn, chuyển cho Đoàn viên hoàn tất chưa? Trường hợp BCH Đoàn cơ sở, BCH chi Đoàn nào còn giữ giấy chứng nhận thì nhanh chóng hoàn tất việc chuyển giấy chứng nhận đến Đoàn viên, đảm bảo không bị thất lạc (nên tiến hành cho Đoàn viên ký nhận).
  2. Trường hợp những Đoàn viên chưa biết kết quả thi 6 bài LLCT trong 2 năm học qua vui lòng xem kết quả trên website Đoàn trường (http://doantn.hcmus.edu.vn – mục 6 bài LLCT).
  3. Trường hợp những Đoàn viên đã thi đậu trong 2 năm học qua, nhưng chưa nhận được giấy chứng nhận, hoặc bị mất giấy chứng nhận, Đoàn trường đề nghị BCH chi Đoàn lập danh sách bằng file (bao gồm Họ tên, MSSV, chi Đoàn) nộp về Đoàn cơ sở; BCH Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách và nộp lại cho Văn phòng Đoàn chậm nhất lúc 16g ngày thứ 6 (11/12/2009). Bộ phận văn phòng sẽ tiến hành kiểm tra kết quả, cấp lại giấy chứng nhận cho Đoàn viên chậm nhất là ngày 31/12/2009
  4. Đây là đợt giải quyết cuối cùng kết quả thi, cấp giấy chứng nhận 6 bài LLCT năm học 2007 – 2008 và năm học 2008 – 2009. Sau ngày thứ 6 (11/12/2009), Đoàn trường không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp chậm trễ nào.

Để đảm bảo công tác giải quyết thắc mắc kết quả thi, cấp giấy chứng nhận 6 bài LLCT năm học 2007 – 2008 và năm học 2008 – 2009 được thực hiện hoàn tất đúng tiến độ và đạt kết quả tốt, đề nghị Đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần của thông báo trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: